+359 885 983 719
София, ул. "Панайот Волов" №25, ет. 2, оф. 2
d.traikova@abv.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Когато използвате услугите на ДТ ТРЕЙД, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като ни се обадите на тел. 0885983719

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо ДТ ТРЕЙД събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране за имоти, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката, както и за следпродажбено обслужване, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Те ни служат за кореспонденция с Вас преди сключване на договор или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор за посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ДТ ТРЕЙД ще поиска от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: три имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова сметка, доход, IP адрес.

Специални категории данни, които обработваме са: семеен статус и данни за сключен брак.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Какви видове бисквитки използва сайтът на ДТ ТРЕЙД?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е:

Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “ДТ ТРЕЙД” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Молим да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни на нашия мейл: d.traikova@abv.bg или на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас, в нашия офис.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ДТ ТРЕЙД няма намерение да предава Вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това. Трансфер на данни извън ЕС може да става само към компании, които са подписали Privacy Shield.

Период на съхраняване на данните:

ДТ ТРЕЙД ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права, които можете да упражните:

Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за ДТ ТРЕЙД се явява:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез ДТ ТРЕЙД, можете да го направите на посочените данни за контакт на сайта ни: www.imotibg.net или директно на Длъжностното лице по защита на данните на посочените по-долу данни за контакт с него.

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Как използваме Вашите лични данни?

В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за “бисквитки”.

Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

ДТ ТРЕЙД, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в ДТ ТРЕЙД.

Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

ДТ ТРЕЙД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

ДТ ТРЕЙД по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме.

ДТ ТРЕЙД по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?

Необходимо е да изпратите свеоето искане на нашия мейл: d.traikova@abv.bg или да отправите искане директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез натискане на линка, който ще изпратим на Вашия имейл адрес за комуникация с нас.

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, кв. “Манастирски ливади”, ул. „Цанко Лавренов“ блок 9Б, офис №15

Телефон: 0885983719
Електронна поща: d.traikova@abv.bg
Интернет страница: www.imotibg.net
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Електронна поща: d.traikova@abv.bg

Телефон: 0885983719